CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MP – BÀI 1: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

BÀI 1: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
* Tài liệu hướng dẫn ôn luyện tại nhà
– Viết phương trình tham số
– Viết phương trình chính tắt
– Viết phương trình tổng quát